Oficiálna stránka mesta

2021

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
         
7.1.2021 Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR     Štatistický úrad SR Stiahnuť
8.1.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2600  €  Obec Lokca Stiahnuť
12.1.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
14.1.2021 Zmluva č. D-119-2021 o poskytnutí dotácie 50000 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
15.1.2021 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
15.1.2021 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
21.1.2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu   Archív SB, s.r.o. Stiahnuť
26.1.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 21390 € Telovýchovná jednota ORAVAn Námestovo Stiahnuť
27.1.2021 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
27.1.2021 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
27.1.2021 Darovacia zmluva 5000 € HERN, s.r.o. Stiahnuť
28.1.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 60 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
28.1.2021 Dodatok ku kolektívnej zmluve 2018-2022   ZO OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ Veterná 159, Stiahnuť
29.1.2021 Zámenná zmluva   Karol Vojtašák Stiahnuť
29.1.2021 Zmluva o dielo 29160 € DAQE Slovakia s.r.o. Stiahnuť
1.2.2021 Dodatok k mandátnej zmluve    Bytový podnik Námestovo s.r.o. Stiahnuť
2.2.2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci   Metodicko - pedagogické centrum, ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
2.2.2021 Dohoda o vykurovaní   ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
3.2.2021 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 07/2017/1   Peter Uhliarik - Autoškola MODUL Stiahnuť
3.2.2021 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 19/2005   Peter Uhliarik - Autoškola MODUL Stiahnuť
3.2.2021 Poistná zmluva  vybavenie odborných učební  ZŠ Slnečná   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stiahnuť
11.2.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 337,50 € Obec Klin Stiahnuť
12.2.2021 Zmluva o dielo č. OV1/2021 40004,45 € dk, s.r.o. Stiahnuť
18.2.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná a.s. Stiahnuť
18.2.2021 Zmluvy  o nájme bytu 509     Stiahnuť
18.2.2021 Zmluvy  o nájme bytu 510     Stiahnuť
18.2.2021 NZ Taxi 1-6 /2021     Stiahnuť
24.2.2021 Dodatok 1 k Zmluve o NFP_Namestovo J967   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
25.2.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 80 910 € MŠK Námestovo Stiahnuť
26.2.2021 NZ Taxi 7 /2021 450 € Jozef Čecho Stiahnuť
3.3.2021 Dodatok 1 TJ k zmluve o poskytnutí dotácie   TJ ORAVAN Stiahnuť
5.3.2021 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   Ing. Miroslav Halčin Stiahnuť
8.3.2021 Dodatok č. 1 k ZoD č. OV1_2021 5493,78 € dk, s.r.o. Stiahnuť
10.3.2021 Mandátna zmluva INE_004/2021   Ing Marián Matušák Stiahnuť
18.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 353 220 € MPSVaR SR Stiahnuť
18.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17 280 € MPSVaR SR Stiahnuť
23.3.2021 Zámenná zmluva  215,85 € HERN PROPERTY s.r.o Stiahnuť
23.3.2021 Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSV1213201801   ENVI-PAK a.s. Stiahnuť
23.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke   Štatistický úrad SR Stiahnuť
25.3.2021 Zámenná zmluva    Jozef Černák, Karol Polťák Stiahnuť
26.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku   Slovenská inovačná a energetická agentúra Stiahnuť
26.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 24.10.2019   VJ control, s.r.o. Stiahnuť
1.4.2021 Kúpna zmluva č. KZ_001/2021 1880 € Mgr. Mária Žiaková Stiahnuť
1.4.2021 Zmluva o dielo č. S01MB/2021 58465,16 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
16.4.2021 Príkazná zmluva č. PR1_2021 1380 € Martin Berežný Stiahnuť
22.4.2021 ZoD D052021 NAUCNY CHODNIK 174997,55 € DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Stiahnuť
30.4.2021 Zmluva o poskytnutí služby projekt   Gemini Group s.r.o. Stiahnuť
30.4.2021 Dodatok č. 1/2021 denný stacionár 77,91 € Spišskíá katolícka charita Stiahnuť
30.4.2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb   JUDr. Jozef Polák, advokát Stiahnuť
30.4.2021 ZoD D042021 36221,32 € DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Stiahnuť
3.5.2021 ZoD 1/2021 21770 € STAVINEK Stiahnuť
6.5.2021 Dodatok k zámennej zmluve ZAM 001/2021   HERN PROPERTY s.r.o Stiahnuť
7.5.2021 Zmluva o dielo MH1/2020 29951,28 € STAVEBNÝ PODNIK - MH, s.r.o. Stiahnuť
10.5.2021 Kúpna zmluva 002/2021 34200 € AT a.s. Stiahnuť
11.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 521 053 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana Stiahnuť
11.5.2021 Kúpna zmluva 003/2021 110300 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
12.5.2021 Dodatok ku KZ č. 001/2021   Mgr. Mária Žiaková Stiahnuť
13.5.2021 Kupna zmluva č. 03487_2020-PKZ-K40248_20.00 2111,99 € SR zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Stiahnuť
14.5.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena 5983,20 € SR - Slovenská správa ciest Stiahnuť
18.5.2021 Dodatok č. 1 K Zmluve o výpožičke č. 04/2010/3   Saleziani don Bosca - Slovenská provincia Stiahnuť
26.5.2021 Zmluva o dielo OV 2/2021 17972,70 € dk, s.r.o. Stiahnuť
2.6.2021 Zmluva - havarijné poistenie 717,09 € Komunálna poisťovňa a.s. Stiahnuť
2.6.2021 Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov   Peter Bolek - EKORAY Stiahnuť
2.6.2021 Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov   Peter Bolek - EKORAY Stiahnuť
3.6.2021 Dodatok č. 1 k KZ/003/2021   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
8.6.2021 Zmluva o zrušení vecného bremena   Domiňák František Stiahnuť
11.6.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov   Domáci miláčik s.r.o. Stiahnuť
11.6.2021 Dodatok č. 1 k ZoD S01 MB/2021 65663,06 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
21.6.2021 Dodatok č. 1 k ZoD 1/2021 22762,73 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
22.6.2021 Zmluva o dielo OV 3/2021 325701,36 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
29.6.2021 Príkazná zmluva 5000 € Peter Turek Stiahnuť
2.7.2021 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 1/2001   DOBROTA Orava, s.r.o. Stiahnuť
6.7.2021 NZ Taxi 10 /2021 111 € Jozef Uhliarik Stiahnuť
6.7.2021 NZ Taxi 11 /2021 200 € Jozef Čecho Stiahnuť
9.7.2021 Kúpna zmluva 06/07/2021 10359,60 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
9.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 930 € Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
12.7.2021 NZ Taxi 12 /2021 200 € Zuzana Skorcová Stiahnuť
12.7.2021 NZ Taxi 13 /2021 111 € Zuzana Skorcová Stiahnuť
13.7.2021 Dodatok č.1 k ZoD č. D042021 39338,74 € DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Stiahnuť
13.7.2021 NZ Taxi 15 /2021 111 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
13.7.2021 NZ Taxi 16 /2021 111 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
13.7.2021 NZ Taxi 17 /2021 111 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
14.7.2021 Zámenná zmluva 003/2021   doc.PaedDr.,Huľová Zlatica,PhD Stiahnuť
15.7.2021 Zmluva o spolupráci a technickej podpore   SBA a GRIF SK Stiahnuť
19.7.2021 Dodatok č.1 k zmluve o výkone BOZP a PO č.229/2019   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
21.7.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena 1601 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
22.7.2021 Zmluva o nájme bytu   Helena Miškovčíková Stiahnuť
26.7.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 372 € ZO Slovenského zväzu chovateľov Námestovo Stiahnuť
28.7.2021 Kúpna zmluva 31983,70 € mmcité sk s.r.o. Stiahnuť
29.7.2021 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 5778,19 € DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Stiahnuť
3.8.2021 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
5.8.2021 Zmluva o dielo 15728,88 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
5.8.2021 Zmluva o pripojení zariadenia   Slovenská distribučná a.s. Stiahnuť
5.8.2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika a.s. Stiahnuť
5.8.2021 Licenčná zmluva   FT Technologies a.s. Stiahnuť
9.8.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena 1981 € OVS a.s. Stiahnuť
9.8.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 930 € Tanečno, občianske združenie Stiahnuť
12.8.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 38950 € Miestna akčná skupina Biela Orava Stiahnuť
12.8.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 11786,95 € Miestna akčná skupina Biela Orava Stiahnuť
16.8.2021 NZ Taxi 18 /2021 141 € Taxik s.r.o. Stiahnuť
20.8.2021 Zmluva o dielo 1/2021 12390 € Cestné prvky, s.r.o. Stiahnuť
20.8.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 1600 € Ing. Arch. Lukáš Kubík Stiahnuť
31.8.2021 Zmluva o dielo OV 6/2021 634859,78 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
3.9.2021 Kúpna zmluva 1/2021 32509,85 € PLAYSYSTEM, s.r.o. Stiahnuť
7.9.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 930 € Kult. 1629 občianske združenie Stiahnuť
10.9.2021 Kúpna zmluva OV 07/2021 8880,80 € mmcité sk s.r.o. Stiahnuť
21.9.2021 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. OV3/2021 23016,98 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
21.9.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.OV5/2021 597,84 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
28.9.2021 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. OV3/2021 17482,36 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
7.10.2021 Zmluva o dielo OV 8/2021 8477,76 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
7.10.2021 Zmluva o dielo OV 9/2021 19520,96 € DK, s.r.o. Stiahnuť
19.10.2021 Zmluva o dielo OV 10/2021 39 124,09 € Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
20.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12 407,32 € Miestna akčná skupina Stiahnuť
20.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 41 000 € Miestna akčná skupina Stiahnuť
26.10.2021 Zmluva o dielo OV 11/2021 8900 € bez DPH Ing. arch.Michal Pods Stiahnuť
26.10.2021 Zmluva o dielo OV 12/2021 8900 € bez DPH Ing. arch.Michal Pods Stiahnuť
29.10.2021 Dodatok č. 2/2021 denný stacionár 86,49 € Spišskíá katolícka charita Stiahnuť
29.10.2021 Nájomná zmluva 01/2021 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
2.11.2021 Dodatok č. 1/2021 k ZoD OV 8/2021   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
2.11.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky   DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Stiahnuť
9.11.2021 Zmluva o poskytnutí služby DK NO 1200 € bez DPH Gemini Group s.r.o. Stiahnuť
9.11.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 418,50 € Obec Klin Stiahnuť
10.11.2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 243 € Obec Vavrečka Stiahnuť
10.11.2021 Zmluva 2/2021 o poskytnutí finančnej dotácie 27 € Obec Rabčice Stiahnuť
10.11.2021 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - dopravné značenie 12390 € Miestna akčná skupina Stiahnuť
11.11.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o dotácii   TJ Oravan Stiahnuť
11.11.2021 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi   Ján Šuvada Zber surovín Stiahnuť
11.11.2021 Dodatok č. 1_2021 k LZ a ZoPS č. 1_2019   Datalan, a.s. Stiahnuť
15.11.2021 Nájomná zmluva 02/2021 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
24.11.2021 Dodatok č. 1/2021 k ZoD OV 10/2021 44 973,30 € Stanislav Žibek Stiahnuť
29.11.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 400,50 € Obec Rabča Stiahnuť
29.11.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Novoť Stiahnuť
29.11.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Hruštín Stiahnuť
29.11.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 786 € Obec Klin Stiahnuť
29.11.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB INE -18/2021   REALITY PARTNER s.r.o. Stiahnuť
1.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 135 € Obec Bobrov Stiahnuť
1.12.2021 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 02/2009 2539,98 €/rok Mária Chlupáčková Stiahnuť
1.12.2021 Kúpna zmluva KZ 007/2021   Tibor Žmuráň Stiahnuť
2.12.2021 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 6/2006 4 063,20 € /rok Azem Luši - JADRANSKÁ ZMRZLINA Stiahnuť
2.12.2021 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 01/2012-1 9 610,55 €/rok Azem Luši - JADRANSKÁ ZMRZLINA Stiahnuť
7.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2018   Brandys, s.r.o. Stiahnuť
7.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2019   Jozef Brandys-Geodetické práce Stiahnuť
7.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2019   Jozef Brandys-Geodetické práce Stiahnuť
13.12.2021 Zmluva o nájme bytu   Zuzana Laššáková Stiahnuť
13.12.2021 Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene    OVS a.s. Stiahnuť
15.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 270 € Obec Bobrov Stiahnuť
15.12.2021 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu   Obec Vavrečka, Obec Or. Jasenica Stiahnuť
15.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 825 € Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
15.12.2021 Dodatok č. 1/2021 k ZoD OV 6/2021   MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
16.12.2021 Donorská zmluva 1647 € TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE Stiahnuť
17.12.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o pokytnutí finančného príspevku 30884,36 € Miestna akčná skupina Stiahnuť
17.12.2021 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AA84 34729,46 € Pôdohospodárska platobná agentúra Stiahnuť
Príloha č.1
Príloha č.2
20.12.2021 Kúpna zmluva č. 008/2021 45 582,93 € Mária Nadašdiová Stiahnuť
20.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 54 € Obec Breza Stiahnuť
21.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 216 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 009/2021 4241,22 € Adriana Bakošová Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 010/2021 6362,08 € Ing. Katarína Palková Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 011/2021 4241,22 € Ľudovít Palko Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 012/2021 6362,08 € Ing. Jana Palková Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 013/2021 4241,22 € Veronika Palková Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 014/2021 18115,49 € Peter Hančák Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 015/2021 12724,16 € Anna Náčinová Stiahnuť
21.12.2021 Kúpna zmluva 016/2021 12724,16 € Terézia Palková Stiahnuť
21.12.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
27.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 319,50 € Obec Or. Veselé Stiahnuť
27.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 54 € Obec Beňadovo Stiahnuť
27.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 81 € Obec Or. Polhora Stiahnuť
27.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 81 € Obec Or. Lesná Stiahnuť
27.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Mutné Stiahnuť
27.12.2021 Dodatok č.1 k zmluve 12/2006 8288,50 € Dušan Melchiory Stiahnuť
28.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Ťapešovo Stiahnuť
28.12.2021 Zmluva o poskytnutí užívacích práv ASPI 1490 € bez DPH Wolters Kluwer SR s.r.o. Stiahnuť
30.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár 2527,26 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
30.12.2021 Ddatok k mandátnej zmluve č. INE_004/2021   Ing. Marián Matušák Stiahnuť
31.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 27 € Obec Beňadovo Stiahnuť
31.12.2021 Dohoda o ukončení NZ 10/2005   Ľudovít Planeta Stiahnuť
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy