Oficiálna stránka mesta

Nízkouhlíková stratégia -mesto Námestovo

23.11.2020

 

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu:                 Nízkouhlíková stratégia -mesto Námestovo

Operačný program:          310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Žiadateľ:                              Mesto Námestovo

Operačný program:          OP Kvalita životného prostredia

Kód výzvy:                          OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os: 4.                    Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.4.1        Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Kód žiadosti o NFP:          NFP310040Z123

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:                                                             18 600,00 €

Percent spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR:  (95  %)             17 670,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:   (5 %)                       930,00 €

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 11/2020 - 3/2022

 

Stručný popis cieľa projektu:

Predkladaný projekt sa zameriava na proces zberu a analýzy energetických dát, projekt rieši realizáciu úsporných a energeticko- organizačných opatrení. Projekt pomôže v meste Námestovo naštartovať proces komunikácie so širokou verejnosťou, spoločné naštartovanie úspory energie, rozšírenie spôsobu využívania OZE, zníženie skleníkových plynov. Projekt prispeje k vybudovaniu energetického manažmentu a činnosti, spolupráce s externým odborným prostredím. Implementáciou Doplnením digitálnych a telekomunikačných technológií, komunikáciou s občanmi, podnikateľmi, implementáciou stratégie Smart City mesto vybuduje prostredie pre zber údajov a ich vyhodnocovania v stanovených limitoch v časovom harmonograme projektu. Spracovaním, zberom údajov a zlepšovaním SEAP-u, očakávame určité výsledky o súčasnom stave energií mesta, vyhodnocovanie energií jednotlivých budov, situácia odberných miest. Vďaka čomu bude možné naplánovanie energetickej úspory, predchádzaniu havárií a porúch, technické a ekonomické spravovanie budov. Naštartovanie všeobecného environmentálneho povedomia, vzdelania všetkých vekových kategórií, vzájomná výmena skúseností a poznatkov, vytvorí spoločný koncept pozitívneho environmentálneho prostredia. Mesto Námestovo ako okresné mesto a centrum Hornej Oravy, má v pláne aj prostredníctvom takto koncipovaného projektu vybudovať lepšie environmentálne pomery v celom okrese. Vďaka projektu sa v našej oblasti vytvorí strategický dokument, ktorý napomôže sledovať environmentálne potreby a nedostatky mesta Námestovo a tak ich riešiť a realizovať do ďalšieho obdobia. Vypracovaním lokálnej nízkouhlíkovej stratégie, získa mesto podrobne vypracované dokumenty, materiály, analýzy, ktoré budú slúžiť k riešeniu prioritných oblastí environmentálnych nedostatkov. Takýmto spôsobom plánuje mesto Námestovo zlepšiť životnú úroveň svojich obyvateľov, obyvateľov okresu a návštevníkov Hornej Oravy.

 

Prínosy vypracovanej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Námestovo

 • Zlepšenie obrazu mesta ako lídra v energetickej efektívnosti,
 • Zlepšenie dlhodobej energetickej nezávislosti mesta,
 •  Vypracovanie jasnej, celistvej a realistickej stratégie pre zlepšenie súčasnej situácie,
 • Získanie jasného, pravdivého a komplexného obrazu o rozpočtových dopadoch spojených s využívaním energie a identifikácia slabých miest,
 •  Zlepšený prístup k štátnemu a európskemu financovaniu (zvýhodnenie v rámci hodnotenia projektov)
 •  Zlepšenie zdravia a kvality života miestneho obyvateľstva (menšie dopravné zápchy, zlepšenie kvality ovzdušia a i.),

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy