Oficiálna stránka mesta

Povinne zverejňované informácie

Mesto Námestovo, IČO: 00314 676, sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje nasledovné informácie v súlade s § 5 ods.1 zákona :


Spôsob zriadenia :

Mesto Námestovo je zriadené zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkovPrávomoci a kompetencie mesta Námestovo upravuje:

• Ústava Slovenskej republiky

• zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a to najmä § 4: Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

• ostatná platná právna úprava Slovenskej republiky

• všeobecne záväzné nariadenia mesta Námestovo

 

Popis organizačnej štruktúry

https://www.namestovo.sk/sk/organy-mesta

 

Miesto, čas a spôsob získavania informácií:

1. písomne poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu Námestovo,  Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

2. elektronickou poštou: sekretariat@namestovo.sk

3. ELEKTRONICKY – www.slovensko.sk

Rovnakým spôsobom a na rovnakom miestne je možné podať aj žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Postup mesta Námestovo pri poskytovaní informácií:

Vybavovanie info žiadostí

Smernica o postupe mesta pri vybavovaní žiadostí o informácie

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Riadny opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Námestove. O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania.

 

Možnosti preskúmania rozhodnutia povinnej osoby

(vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené)

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Žiline v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v prvom stupni. Krajský súd na základe žaloby preskúmava len právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, t.j. odvolania.

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Mesto Námestovo koná najmä podľa nasledovných predpisov:

 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon NRSR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov
 • ďalšie platné právne predpisy ktoré upravujú kompetencie mesta

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/informacny-servis/poskytovanie-informacii/sadzobnik-spravnych-poplatkov/

 

Zverejnenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v zmysle § 5 ods.6 zákona o slobode informácií  nájdete:

https://www.namestovo.sk/sk/uznesenia a https://www.namestovo.sk/sk/zmluvy

 

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy