Oficiálna stránka mesta

Iné úradné oznamy

Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán mesta Námestovo

05.01.2024

Návrh  za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 05.01.2024 do dňa 05.02.2024 na Mestskom úrade v Námestove, na verejne prístupnom mieste a zverejnená aj na internetovej stránke https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula. Ďalej  je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v
Námestove a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe. Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Mestský úrad v Námestove, v lehote 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty, sa neprihliada. Ak sa nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec
predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

Celé oznámenie Oznámenie o začatí prerokovania.pdf

Prílohy - textová časť

Prílohy - výkresová časť

Ďalšie

 • Oznámenie o uložení zásielky

  25.07.2024

 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

  24.07.2024

 • Oznámenie o uložení zásielky

  23.07.2024

 • Oznámenia o uložení zásielky

  18.07.2024

 • Oznámenie o uložení zásielky

  16.07.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy