Oficiálna stránka mesta

Informácia o realizácii projektu - Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná

25.01.2021

Mesto Námestovo má schválený projekt „Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 13.11.2019  a schválená výška príspevku je 132 130,89 EUR.

Začatie realizácie projektu: 6.2020 - ukončenie realizácie projektu: 12.2020.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Slnečná v oblasti prírodných vied, IKT, polytechniky a podpora čitateľskej gramotnosti. Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom investícií do učební, konkrétne učebne Biológie/Chémie, Polytechniky, IKT a Knižnice. Realizácia projektu prispeje k zatraktívneniu vzdelávacieho prostredia a zlepšeniu materiálno-technického vybavenia predmetných učební a školskej knižnice.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

1. Vybavenie učebne Biológia/Chémia

2. Vybavenie učebne IKT (variant klientske stanice)

3. Vytvorenie učebne IKT (variant notebook)

4. Vybavenie učebne Polytechniky

5. Vybavenie školskej knižnice

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy