Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

19.06.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA Námestovo zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 26. júna 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 17. júna 2013
zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

26. júna 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Námestova na II. polrok 2013
Prehodnotenie platu primátora mesta
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Menovanie riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie „Centrum sociálnych služieb Námestovo“
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
3. Zmena č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestova č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského odd.
4. Záverečný účet Mesta Námestovo za rok 2012, Hodnotiaca správa programového rozpočtu, Monitorovacia správa programového rozpočtu, Plnenie rozpočtu 2012, Výrok audítora ku účtovnej závierke Mesta Námestovo za rok 2012
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného oddelenia
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013, Čerpanie rezervného fondu
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného oddelenia
6. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu ÚPN Mesta Námestovo a vyhodnotenie variantov konceptu
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
7. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta mestského úradu
8. Interpelácie
9. Rôzne

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznam o preberaní oznámení o delegovaní členov do OVK dňa 19.02.2024

  19.02.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.2.2024 v Námestove - online

  19.02.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 20.2.2024 a 21.2.2024

  19.02.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 19.2.2024 - pozvánka

  13.02.2024

 • Služba pre občanov mesta Námestovo

  12.02.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy