Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

27.04.2011

Na prelome mesiacov mája a júna tohto roku sa uskutoční najrozsiahlejšie štatistickézisťovanie organizované Štatistickým úradom SR, ktorého výsledky poskytnú nové údaje o počte obyvateľov, o vzdelanostnej, ekonomickej, sociálnej a demografickej štruktúre. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že do príslušných sčítacích hárkov sa zapíšu všetky dôležité udalosti z hľadiska sčítania /narodenie, úmrtie, sťahovanie a pod./, ktoré sa v spomínanom období udejú.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

 
Na prelome mesiacov mája a júna tohto roku sa uskutoční najrozsiahlejšie štatistickézisťovanie organizované Štatistickým úradom SR, ktorého výsledky poskytnú nové údaje o počte obyvateľov, o vzdelanostnej, ekonomickej, sociálnej a demografickej štruktúre.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že do príslušných sčítacích hárkov sa zapíšu všetky dôležité udalosti z hľadiska sčítania /narodenie, úmrtie, sťahovanie a pod./, ktoré sa v spomínanom období udejú.
 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa bude realizovať od 13. mája do 6. júna 2011 na celom území Slovenskej republiky. V listinnej podobe sa budú údaje zbierať od 21. mája do 6. júna, v elektronickej forme prebehne ich zhromažďovanie od 21. do 29. mája. Vyplýva to z nariadenia vlády SR č. 1/2011 Z. z. Postup sčítania upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítanie sa uskutoční prvýkrát vo všetkých krajinách Európskej únie pri využití rovnakých, resp. podobných zisťovacích údajov. Tým sa zvýši porovnateľnosť výsledkov sčítania.
 
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu.
Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.
V zmysle zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa sčítanie vykoná do  troch sčítacích tlačív:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti,
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť, 
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom - za každý dom jedno sčítacie tlačivo.  
Do tlačív sa zaznamenajú údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že sa tam zapíšu všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a podobne, ktoré sa uskutočnia do spomínaného času.
Po prvý raz v histórii si občania budú  môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo elektronicky.
Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad SR zriadil  na tento účel.
 
Pri  vyplňovaní sčítacích tlačív si treba prečítať vysvetlivky. Je to dobrý návod ako zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá je nutné vyplňovať modrým alebo čiernym perom, neskladať ich a chrániť pred poškodením a zničením.
Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."
POSTUP PRI SČÍTANÍ                   
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára vymenuje starosta obce po jeho predchádzajúcom súhlase. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa pri styku s občanmi osobitným poverením primátora mesta. V prípade žiadosti občana,  môže mu pomôcť pri vyplnení sčítacích formulárov. Zákon zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím. Sčítací komisár je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil.
Počet sčítacích komisárov závisí od počtu vytvorených sčítacích obvodov, ktoré sa vytvoria pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne k rozlohe mesta. Jeden sčítací obvod by malo tvoriť 10 až 120 bytových domácností, čo znamená, že jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 450 obyvateľov.
V mesta Námestovo bolo vytvorených 24 sčítacích obvodov v ktorých bude vykonávať sčítanie 20 sčítacích komisárov.
 
PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára !
 
PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania (21. mája 2011) sčítací komisár opäť navštívi vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.
V súvislosti so sčítaním prebehne aj informačná a propagačná kampaň. Obyvatelia získajú základné informácie o sčítaní aj prostredníctvom letákov pre obce a domácnosti.
Viac sa dozviete na stránke Štatistického úradu SR
Zodpovední pracovníci za sčítanie na MsÚ Námestovo :
JUDr. Mária Vranová, tel.:  043/5504707
 
 
 
 

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.4.2024 v Námestove - online

  22.04.2024

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.4.2024

  08.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy