Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

20.02.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 25. február 2013 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

25. február 2013 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestovo č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností v meste Námestovo
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
3. Protest prokurátora proti VZN Mesta Námestova č. 2/1997 o zriadení Mestskej polície
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ,
Mgr. Ferdinand Bolibruch – predseda legislatívnej komisie
4. Protest prokurátora proti VZN Mesta Námestova č. 5/1996 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Námestova
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Mgr. Ferdinand Bolibruch – predseda legislatívnej komisie
5. Schválenie prekleňovacieho úveru na Domov pre seniorov
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
6. Koncepcia financovania bytovej výstavby
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
7. Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
8. Interpelácie
9. Rôzne

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy