Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Výberové konanie

03.12.2010

Mesto Námestovo v y h l a s u j e výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Komenského 495/33, Námestovo

 

Mesto Námestovo
                                                
podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
                              
v y h l a s u j e
 
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 
Základnej školy, Komenského 495/33, Námestovo
 
1. Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:
 • vysokoškolské vzdelanie v zmysle § 7 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č, 366/2010 Z.z.
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • 1. atestácia (1. kvalifikačná skúška),
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť právnych predpisov v oblasti školskej a ekonomickej legislatívy.
 
2. Zoznam požadovaných dokladov:
 
 •  prihláška na výberové konanie,
 •  overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní,
 •  potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 •  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 •  návrh koncepcie činnosti základnej školy
 •  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
 
Prihlášku do výberového konania s označením:
Výberové konanie – riaditeľ ZŠ - NEOTVÁRAŤ
doručte v uzatvorenej obálke v termíne do 28.12. 2010 na adresu:
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
 
 
V Námestove, 3.12.2010
 
 
                                                                                  Ing.Ján Kadera
                                                                                  primátor mesta
 
 

Ďalšie

 • Oznam - sv. omše z námestovského kostola

  31.03.2020

 • Oznam - COOP Jednota Námestovo

  30.03.2020

 • Nové infografiky

  27.03.2020

 • CPPPaP oznam

  26.03.2020

 • Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020

  25.03.2020

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy