Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

02.11.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 7. november 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

 

 PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 31. októbra  2011
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
siedme  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
7. november 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1) Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
            Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2)Doplnok - Zmena č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu mesta
            Predkladá: p. Martin Jankuliak – predseda komisie pre telovýchovu a šport
 3) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Námestova č. 1/2011 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované sociálne služby 
            Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. oddelenia správneho
4) Doplnok - Zmena č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/l996 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
            Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
5) Doplnok - Zmena č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2006 Prevádzkový poriadok cintorína
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
6) Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Námestove
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
7) Plnenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2011 a rozpočtové opatrenie č.5/2011
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného odd.
8) Zmena prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Námestovo
            Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského úradu
9) Prevody majetku
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
10) Interpelácie a rôzne
            Predkladajú: poslanci MsZ
 
                                                                        Ing. Ján K a d e r a
                                                                              primátor mesta

Odkaz na prejednávané body

Ďalšie

 • PROTEST - NEBERTE ĽUĎOM NEMOCNICE!

  19.10.2021

 • Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jeseň 2021

  18.10.2021

 • Pozvánka na siedme zasadnutie komisie pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta

  18.10.2021

 • Zber nebezpečného odpadu z domácností jeseň 2021

  18.10.2021

 • Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji

  14.10.2021

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy