Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

05.03.2015

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 11. marca 2015 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 4. marca 2015
zvoláva
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

11. marca 2015 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór
2. Schválenie územného plánu mesta a VZN č. 1/2015 o záväznej časti Územného plánu mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci oddelenia výstavby
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
4. Zmena – doplnok č. 3 VZN č. 4/2004 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – vedúca oddelenia správneho
5. Zmena prílohy č. 1 VZN Mesta Námestova č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – vedúci školského oddelenia
6. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta,
prevod skeletu polikliniky
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci oddelenia výstavby
7. Schválenie členov redakčnej rady, zmena Štatútu novín Námestovčan
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
8. Doplnenie člena Komisie pre telovýchovu a šport
Predkladá: PaedDr.Tomáš Kucharík – poslanec MsZ
9. Rôzne
10. Interpelácie

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

Ďalšie

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy