Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

09.12.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 10. decembra 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


Námestovo 03. decembra 2014


zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
10. decembra 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:


1. Kontrola plnenia uznesení a plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Voľba hlavného kontrolóra mesta
Predkladajú: poslanci MsZ
3. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva
Predkladajú: predsedovia komisií
4. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení
5. Zmena prílohy č. 1 VZN Mesta Námestova č. 4/200 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo
Mgr. Ivan Veljačik – vedúci školského úradu
6. Zrušenie VZN č. 4/2010 - určenie počtu poslancov a VO na volebné obdobie 2010-2014
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
8. VZN č. 1/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Námestovo
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
9. VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
10. VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
11. VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
12. VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci oddelenia výstavby
13. Rozpočet Mesta Námestovo na roky 2015-2017
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
14. Programový rozpočet Mesta Námestovo na rok 2015
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia
15. Rozpočty mestských príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2015
Predkladajú: riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií
16. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – vedúci oddelenia výstavby
17. Rôzne
18. Interpelácie


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25.9.2023 v Námestove - online

  25.09.2023

 • Oznam - zberný dvor

  21.09.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 25.9.2023 - pozvánka

  18.09.2023

 • Deň otvorených dverí v CSS Námestovo

  18.09.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19. 9. 2023

  18.09.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy