Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

19.06.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 25. júna 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 16. júna 2014

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


25. júna 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení a plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2014
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Predkladajú poslanci: p. Čiernik, p. Jankuliak, ...
3. Doplnok zmena č. 6 VZN č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu mesta
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
5. Hospodárenie mestských príspevkových organizácií za rok 2013 – TS, DKN, CSS
Predkladajú: riaditelia príspevkových organizácií
6. Záverečný účet mesta za rok 2013, hodnotiaca správa programového rozpočtu, monitorovacia správa programového rozpočtu, plnenie rozpočtu za rok 2013, správa audítora k účtovnej závierke Mesta Námestovo za rok 2013 a výročná správa k IUZ a KUZ
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
7. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
8. Interpelácie
9. Rôzne

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta
 

Ďalšie

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy