Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

27.09.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 2. október 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

2. október 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Výročná správa mesta Námestovo za rok 2012
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného oddelenia
3. Plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2013 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30. 6. 2013
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného oddelenia
4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2013
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného oddelenia
5. Zmena rozpočtu DKN, Zmena rozpočtu TS Námestovo, Kalkulácie cien TS Námestovo
Predkladajú: riaditelia príspevkových organizácií
6. Protest prokurátora proti VZN Mesta Námestova č. 3/2013 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Milan Rentka, Mgr. Ferdinand Bolibruch
7. Protest prokurátora proti VZN Mesta Námestova č. 2/2009 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Námestovo a pravidlá ochrany obyvateľstva pred hlukom a vibráciami
Predkladá: Ing. Milan Rentka, Mgr. Ferdinand Bolibruch
8. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu ÚPN Mesta Námestovo a vyhodnotenie variantov konceptu
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
9. Transformácia TS Námestovo
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
10. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
11. Rôzne
12. Interpelácie

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy