Oficiálna stránka mesta

Základná škola, Ul. J. A. Komenského

08.06.2010

J. A. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo.

Hlavný cieľ :
Poskytovať žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania k rozvoju všetkých
kľúčových kompetencií novými modernými metódami a zároveň im vštepovať toleranciu,
humánne myslenie, úcta k tradíciám i národnému dedičstvu.

Kontakt
Základná škola
Ul. J. A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

tel.: 043/552 2209 , 043/552 2279
fax: 043/552 2209
e-mail:, zsno@zskomnam.edu.sk,
internet: www.zskomnam.edu.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Jaňák
Charakteristika školy:
• Škola je plnooorganizovaná
• kvalifikovaný pedagogický zbor
• výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí
Zameranie školy:
Primárne vzdelávanie- žiaci získavajú základy práce s počítačmi a anglického jazyka od prvého ročníka
Nižšie sekundárne vzdelávanie- žiaci si prehlbujú svoje vedomosti v oblasti cudzích jazykov( anglický, nemecký, ruský) a práce na počítačoch.
Od školského roku 2012/2013 sa škola zameria na výchovu a vzdelanie športovo nadaných žiakov v športových triedach so zameraním na futbal.
Vybavenie školy:
• Odborné učebne( chémie, biológie, jazykov, tri učebne informatiky, učebňa hudobnej výchovy)
• ŠKD
• Kmeňové triedy
• Jedáleň
• Školská a učiteľská knižnica
• Telocvičňa
• Športový areál - umelý trávnik
• Učebňa kontinuálneho vzdelávania pre vzdelávanie učiteľov

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy