Oficiálna stránka mesta

Základná škola Námestovo Slnečná

08.06.2010

Slnečná 168/28, 029 01 Námestovo

Moderná inštitúcia tretieho tisícročia pod jednou strechou s úctou k tradíciám našich predkov.

KONTAKT:
Základná škola
Slnečná 168/28
029 01 Námestovo
tel. 043/5581241
fax: 043/5524762
e-mail: zsnobrehy@mail.t-com.sk
web: www.zslnecnano.edupage.org

RIADITEĽKA ŠKOLY: Mgr. Renáta Fidríková

PROFIL ŠKOLY smeruje k záujmom a vzdelávacím potrebám žiakov, požiadavkám rodičov a k aktuálnym a perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce.
CHARAKTERISTIKA
• plnoorganizovaná mestská sídlisková škola
• skúsený a kvalifikovaný kolektív pedagógov
• výchovný poradca, špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie, asistent učiteľa
• školský klub detí
• bohatá krúžková činnosť športového, umeleckého i duchovného zamerania
ZAMERANIE ŠKOLY
• demokratická škola
• produktívna školská kultúra
• humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.
Primárne vzdelávanie (1. stupeň) - anglický jazyk od 1. ročníka, základy informatiky
Nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň) - druhý cudzí jazyk od 6. ročníka (nemecký, ruský), posilnené predmety humanitného a prírodovedného zamerania.
PRIORITY
• medzinárodné výmenné pobyty žiakov – Holandsko, Burg-Haamstede
• projektová úspešnosť Hodina deťom, Orange, Edulab, ...
• enviroaktivity
• účasť na projektoch podporujúcich kreativitu žiakov
• vydávanie školského časopisu Brehárik 2x ročne
VYBAVENIE ŠKOLY
• bezbariérový vstup do budovy školy
• osobný výťah v budove školy
• školský klub detí (2 oddelenia)
• odborné učebne (biológie, dejepisu, fyziky, geografie, hudobnej výchovy, chémie,
informatiky - 3 učebne, jazykov - 3 učebne, školská dielňa, cvičný byt, chemické laboratórium)
• multimediálna prednášková učebňa
• tabletová učebňa
• žiacke knižnice s každoročne obnoveným fondom
• žiacke šatne v budove školy
• školská jedáleň v budove školy
• telocvičňa v budove školy
• športový areál monitorovaný kamerovým systémom – 2 multifunkčné ihriská s umelým
povrchom (tenis, volejbal), futbalové ihrisko s umelou trávou, 100m atletická dráha s umelým
povrchom, basketbalové a volejbalové ihrisko s asfaltovým povrchom, doskočisko
BONUS
ZUŠ Ignáca Kolčáka – pod jednou strechou našej školy sa dieťa môže harmonicky rozvíjať aj v oblasti výtvarnej, tanečnej, dramatickej a hudobnej pod vedením odborníkov.
V priestoroch školy pracujú aj niektoré krúžky CVČ.
V tesnej blízkosti budovy ZŠ je aj budova materskej školy /varíme aj pre maličkých.

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy