Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Námestova

06.10.2014

Mestské zastupiteľstvo v Námestove na svojom rokovaní 1.10.2014 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 10.12.2014

Mestské zastupiteľstvo v Námestove


1. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov stredu 10. decembra 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Námestova
 

2. u r č u j e
a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
kvalifikačné predpoklady : minimálne úplné stredné vzdelanie,
iné predpoklady: morálna bezúhonnosť.
b) náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať:
- osobné údaje kandidáta,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta zašlú alebo odovzdajú svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „VOĽBA KONTROLÓRA“ tak, aby boli doručené najneskôr 26. novembra 2014 do 17.00 hodiny na Mestský úrad v Námestove.
Súčasťou prihlášky je aj
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o odbornej praxi.

 

Hlavný kontrolór sa volí na dobu 6 rokov.

Deň nástupu novozvoleného hlavného kontrolóra je 3.1.2015.


 

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

 • Výberové konanie na pozíciu manažér Komunitného centra v Námestove

  28.05.2024

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy