Oficiálna stránka mesta

Aktuality

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NÁMESTOVO

28.12.2010

Cieľom Územného plánu (ďalej len ÚPN) mesta Námestovo je: - získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj mesta na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov mesta, miestnej samosprávy, štátnej správy, a pod.),

 

 
Cieľom Územného plánu (ďalej len ÚPN) mesta Námestovo je:                                                                                                                                                                 
- získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj mesta na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody   všetkých zainteresovaných (občanov mesta, miestnej samosprávy, štátnej správy, a pod.),
- zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta v návrhovom období (do roku 2025) v stanovenom rozsahu vytypovaním najvhodnejších rozvojových   plôch a smerov,
 - stanovenie zásad funkčného využitia plôch tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií,
 -          stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,
 - stanovenie priestorových regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a vo voľnej krajine
- vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na rozvoj technického vybavenia,
 - vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne mesta.
- vytvorenie kvalitných životných podmienok pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.
 
REALIZÁCIA Územného plánu mesta Námestovo POZOSTÁVA Z OBSTARÁVANIA A SPRACOVANIA:
 
A. OBSTARÁVANIE  
Obstarávanie Územného plánu mesta Námestovo (ďalej len ÚPN mesta Námestovo) podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (Stavebný zákon), ktoré vykonáva osoba spôsobilá obstarávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu v spolupráci s mestom. Túto činnosť na základe výsledku verejnej súťaže pre mesto vykonáva Ing. arch. Tatiana Bachtíkova, Liptovský Trnovec č.33 ,031 01 Liptovský Mikuláš s Registračným číslom OSO ÚPP a preukazu odbornej spôsobilosti reg. č. 156
 
Obstarávanie   pozostáva z týchto činností:
 
1.    Prípravné práce, zabezpečenie spracovania podkladov:
1.1.Prípravné práce.
1.2.Zabezpečenie podkladov pre spracovanie prieskumov a rozborov v spolupráci s mestom.
1.3.Zabezpečenie oznámenia verejnosti o začatí obstarávania územného plánu spôsobom v mieste obvyklým.
 
2.       Zabezpečenie spracovania  prieskumov a rozborov:.
2.1.Zabezpečenie spracovanie prieskumov a rozborov.
2.2.Dohľad nad spracovaním a spolupráca pri vyhodnotení ich výstupov.
 
3.       Spracovanie zadania a jeho prerokovanie:
3.1.Spracovanie návrhu zadania pre územný plán v spolupráci s mestom.
        Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie.
 
3.2.Zabezpečenie oznámenia verejnosti o prerokovaní zadania spôsobom v mieste obvyklým.
3.3.Zabezpečenie, aby odo dňa oznámenia a návrh zadania bol vystavený na verejné nahliadnutie a stanovenie lehoty najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku návrhu vyjadriť.
3.4.Upovedomenie o prerokovaní návrhu zadania orgány územného plánovania, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté orgány vždy jednotlivo.
3.5.Prerokovanie návrhu zadania s  dotknutými fyzickými a právnickými, občanmi, ktorých vlastnícke práva sú riešením dotknuté a vlastníkmi verejného a technického vybavenia územia.
3.6.Prerokovanie stanovísk a písomných pripomienok ku návrhu, ktoré nebolo zohľadnené, s tými, ktorí ich uplatnili.
3.7.Predloženie správy o prerokovaní zmien a doplnku spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach schvaľujúcemu orgánu. Mesto následne predloží krajskému úradu návrh zadania na preskúmanie.
3.8.Po súhlasnom vyjadrení od krajského úradu zabezpečenie čistopisu návrhu zadania a predloženie na schválenie mestským zastupiteľstvom..
 
4. Zabezpečenie spracovania konceptu ÚPN mesta Námestovo, dohľad nad spracovaním a jeho prerokovanie:
4.1.Zabezpečenie spracovanie konceptu ÚPN mesta Námestovo.
4.2.Dohľad nad spracovaním konceptu ÚPN mesta Námestovo.
4.3.Zabezpečenie posudzovania konceptu v zmysle zákona č.24/2006.
4.4.Zabezpečenie oznámenia verejnosti o prerokovaní konceptu spôsobom v mieste obvyklým.
4.5.Zabezpečenie, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie a stanovenie lehoty najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku návrhu vyjadriť.
4.6.Upovedomenie o prerokovaní konceptu dotknutý samosprávny kraj, dotknuté obce, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, vždy jednotlivo.
4.7.Prerokovanie konceptu s dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými obcami, ktorých územie sa riešenie týka, dotknutými orgánmi a s dotknutými právnickými osobami.
4.8.Odstránenie rozporov a vypracovanie súborného stanoviska.
 
5. Zabezpečenie spracovania návrhu ÚPN mesta Námestovo, dohľad nad spracovaním a jeho prerokovanie:
5.1.Zabezpečenie spracovanie návrhu ÚPN mesta Námestovo.
5.2.Dohľad nad spracovaním návrhu ÚPN mesta Námestovo.
5.3.Zabezpečenie oznámenia verejnosti o prerokovaní návrhu spôsobom v mieste obvyklým.
5.4.Zabezpečenie, aby odo dňa oznámenia bol návrh vystavený na verejné nahliadnutie a stanovenie lehoty najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku návrhu vyjadriť.
5.5.Upovedomenie o prerokovaní návrhu dotknutý samosprávny kraj, dotknuté obce,  dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, vždy jednotlivo.
5.6.Prerokovanie návrhu s dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými obcami, ktorých územie sa riešenie týka, dotknutými orgánmi a s dotknutými právnickými osobami.
5.7.Odstránenie rozporov a dohodnutie návrhu ÚPN mesta Námestovo.  
 
6.Podklady na schválenie návrhu ÚPN mesta Námestovo:
6.1.Predloženie správy o prerokovaní návrhu spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach a návrh všeobecne záväzného právneho predpisu schvaľujúcemu orgánu. Mesto následne predloží krajskému stavebnému úradu návrh na preskúmanie súladu návrhu v zmysle §25 stavebného zákona spolu s čistopisom územného plánu.
6.2.Po súhlasnom vyjadrení súladu, mesto schvaľuje územný plán a jej záväzné časti ako  všeobecne záväzné nariadenie.
6.3.Označenie textovej časti ÚPN mesta Námestovo, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou.
6.4.Vyhotovenie registračného listu o obsahu ÚPN mesta Námestovo a doručenie spolu s kópiou uznesenia o schválení ministerstvu.
Poznámka:
Spolupráca osoby spôsobilej obstarávať ÚPN mesta Námestovo je nevyhnutná najmä pri prerokovaní zadania, prerokovaní konceptu územného plánu, prerokovaní návrhu územného plánu a pri schvaľovaní územného plánu.
 
 
B. SPRACOVANIE
Spracovanie Územného plánu mesta Námestovo (ďalej len ÚPN mesta Námestovo vykonáva autorizovaný architekt SKA (SKA - Slovenská komora architektov), spôsobilý spracovávať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu .Na základe výsledku verejného obstarávania spracovateľom tejto dokumentácie je ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR GAM ,Námestie Andreja Hlinku 27 034 01 Ružomberok s hlavným riešiteľom Ing.arch.Marián Goč, autorizovaný architekt SKA  -reg.číslo 078 AA
Spracovanie pozostáva z týchto fáz:
 
1. PRIESKUMY A ROZBORY
Cieľom prieskumov a rozborov je poznanie a vyhodnotenie súčasného stavu riešeného územia, identifikovanie disproporcií a rozvojových tendencií územia a stretov záujmov a zdokumentovanie problémov, ktoré je potrebné riešiť ako podklad pre spracovanie zadania pre spracovanie ÚPN. Dôležitým výstupom prieskumov a rozborov je súhrnný problémový výkres, v ktorom sú znázornené hlavné strety záujmov v území. Tento výstup je jedným zo základných podkladov pre vypracovanie zadania, ako ďalšej etapy obstarania územnoplánovacej dokumentácie.
V súlade s ustanoveniami §7, odst. 4 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. bude súčasťou textovej aj grafickej časti Prieskumov a rozborov Krajinnoekologický plán.
 
 
2. KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU
3. NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU
4. ČISTOPIS ÚZEMNÉHO PLÁNU
Územný plán mesta Námestovo bude vypracovaný podľa Zákona č.50/1997 Zb. v platnom znení.
Vzhľadom na to, že sa jedná o územný plán pre mesto, ktorá má viac ako 2 000 obyvateľov, požadujeme územný plán spracovať v troch etapách
-          I.   etapa - KONCEPT, 
-          II. etapa - NÁVRH a 
-          III. etapa - ČISTOPIS. 
KONCEPT, NÁVRH A ČISTOPIS ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA NÁMESTOVO
sa budú skladať z týchto častí:
TEXTOVÁ ČASŤ
A.     Základné údaje
B.     Riešenie územného plánu
C.     Doplňujúce údaje
D.     Dokladová časť, ktorá sa po skončení prerokovania konceptu (návrhu) priloží k dokumentácii o prerokovaní.
GRAFICKÁ ČASŤ
1 - Výkres širších vzťahov                                                                               M 1: 50 000
2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby                    M 1: 10 000
3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby                    M 1:   5 000
4 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia                                         M 1:   5 000
5 - Výkres riešenia verejného technického vybavenia                                        M 1:   5 000
6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES                    M 1. 10 000
7 - Výkres záberov PP a LPF na stavebné a iné zámery                                               M 1:   5 000
 
Poznámka:
Súčasťou procesu tvorby konceptu územného plánu bude komplexné zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu podľa ustanovení zákona č. 24/ 2006 Z.z., vrátane vyhotovenia potrebných materiálov.

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy