Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Trináste zasadnutie Mestského zastupiteľstva

06.12.2013

RIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov trináste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 11. december 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 25. novembra 2013
zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
trináste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

11. december 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Správy o výchovnovzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení
3. Príloha k VZN Mesta Námestova č. 4/2009 Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského úradu
4. Zmena - doplnok č. 2 VZN č. 4/2004 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
Predkladá: primátor mesta – Ing. Ján Kadera
5. VZN Mesta Námestova č. 2/2009 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Námestovo a pravidlá ochrany obyvateľstva pred hlukom a vibráciami – návrh na zrušenie
Predkladajú: Ing. Milan Rentka, Mgr. Ferdinand Bolibruch
6. Zmena č. 1 VZN Mesta Námestova č. 3/2013 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Námestovo
Predkladajú: Ing. Milan Rentka, Mgr. Ferdinand Bolibruch
7. Návrh VZN Mesta Námestova č. 6/2013 o kronike Mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
8. Konsolidovaná výročná správa mesta Námestovo za rok 2012
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta mestského úradu
9. Rozpočtové opatrenie č. 6/2013
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta mestského úradu
10. Rozpočet mesta Námestovo na roky 2014 – 2016
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
11. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
12. Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ – Doplnok č. 1
Predkladá: Mgr. Ferdinand Bolibruch – poslanec
13. Interpelácie
14. Rôzne

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta
 

Ďalšie

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.4.2024 v Námestove - online

  22.04.2024

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy