Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

21.02.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 27. február 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

 PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 17. február 2012
 
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
druhé  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
27. február  2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1)         Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
            Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2)         Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Námestovo č. 2/2008 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v znení zmeny č. 1 zo dňa 3. 11. 2008.
            Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
3)         Delegovanie členov do rád škôl a školských zariadení
            Predkladá: Mgr. Veljačik – ved. školského odd.
4)         Zmena členov komisií pri MsZ
            Predkladá: predsedovia komisií pri MsZ
5)         Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
            Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. odd. finančného
6)         Rozpočet Domu kultúry v Námestove na rok 2012
            Predkladá: Bc. Eva Mušáková – riaditeľka Domu kultúry v Námestove
7)         Rozpočet Technických služieb Mesta Námestovo na r. 2012
            Predkladá: Bc. Martin Miklušičák – poverený riadením TS
8)         Aktualizácia Zriaďovacej listiny Technických služieb Mesta Námestovo
            Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
9)         Dodatok – Zmena č. 11 VZN Mesta Námestovo č. 8/1996 o zásadách hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta
Predkladá: Mgr. Ferdinand Bolibruch – predseda komisie pre legislatívu, kontrolu a dražbu
10)       Prevody majetku
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
11)       Interpelácie a rôzne
            Predkladajú: poslanci MsZ
 
 
 
                  Ing. Ján K a d e r a
                   primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy