Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

18.04.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 24. apríl 2013 t. j. /streda/ o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


Námestovo 16. apríla 2013


zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

24. apríl 2013 t. j. /streda/ o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór

2. Hospodárenie mestských príspevkových organizácií – DKN, TS za rok 2012
Predkladajú: riaditelia mestských rozpočtových organizácií

3. Rozpočty mestských rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2013
Predkladajú: riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

4. Programový rozpočet mesta na rok 2013
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013, Čerpanie rezervného fondu
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. odd. finančného

6. Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 5/2008 Požiarny
poriadok mesta
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestovo č. 3/2013 o zriadení mestskej polície
Predkladá: p. Jozef Balcerčík – náčelník MsP

8. Zmena - doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestovo č. 4/2004 O názvoch ulíc a verejných priestranstiev
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 2/2013 O výkone taxislužby na území mesta
Predkladá: p. Jozef Balcerčík – náčelník MsP

10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Námestovo č. 1/2013 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Námestovo
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho

11. Schválenie Územného plánu mesta a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestovo č. 6/2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Doplnku k Územnému plánu mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby

12. Stanovisko k novej výstavbe
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby

13. Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby

14. Interpelácie

15. Rôzne

 

 

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy