Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

06.12.2012

RIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 11. december 2012 t. j. /utorok / o 15 00 hod.

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 4. december 2012
zvoláva
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

11. december 2012 t. j. /utorok / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení, Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Prerokovanie protokolu NKÚ o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
3. VZN Mesta Námestovo č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo – Zmena prílohy č. 1
Predkladá: Mgr. Veljačik – ved. oddelenia školstva
4. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Námestovo č. 1/2012 o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
5. Rozpočtové opatrenie č. 8/2012
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného odd.
6. Rozpočet mesta na roky 2013 – 2015
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
7. Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
8. Interpelácie
9. Rôzne

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy