Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

29.10.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 5. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 25. októbra 2012

zvoláva
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

5. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení
3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2012
Predkladá: Mgr. Nováková – ved. finančného odd.
4. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012
Predkladá: Mgr. Nováková – ved. finančného odd.
5. VZN Mesta Námestovo č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu mesta Návrh – Doplnok – Zmena č. 5
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
6. VZN Mesta Námestovo č. 4/2004 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Zmena – Doplnok č. 2
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. správneho odd.
7. VZN Mesta Námestovo č. 4/2006 o miestnych daniach Návrh – Doplnok –- Zmena č. 6
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného odd.
8. VZN Mesta Námestovo č. 5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh – Zmena č. 3
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
9. VZN Mesta Námestovo č. 7/2008 o dani z nehnuteľnosti Návrh – Zmena – doplnok č. 3
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného odd.
10. VZN Mesta Námestovo č. 8/1996 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Doplnok – Zmena č. 13
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
11. Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
12. Interpelácie
13. Rôzne


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.4.2024

  08.04.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 10.4.2024

  08.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy