Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

25.09.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 1. október 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod , v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 18. septembra 2012

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

1. október 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Členstvo Mesta Námestovo v zdužení Babia hora
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2012 a čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
Predkladá: Mgr. Nováková – ved. finančného odd.
4. Návrh na schválenie odpísania pohľadávok TS
Predkladá: Mgr. Martin Miklušičák – poverený riadením TS
5. VZN Mesta Námestovo č. 2/2012 o obmedzení hazardných hier na území mesta Námestovo
Predkladá: MUDr. Rastislav Zanovit – poslanec MsZ
6. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Námestovo č. 5/2002 o niektorých podmienkach držania psov
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
7. Schválenie nájmov a výpožičiek majetku vo vlastníctve mesta
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
8. Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. oddelenia výstavby
9. Interpelácie

10. Rôzne


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy