Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

08.06.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 13. jún 2012 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 1. júna 2012

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

13. jún 2012 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1) Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2) Návrh zmeny č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestova č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského oddelenia
3) Návrh doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Námestovo č. 1/2011 o sociálnych službách a o výške úhrady za poskytované sociálne služby
Predkladá: JUDr. Vranová – ved. odd. správneho
4) Návrh zmeny - doplnok č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 4/2006 o miestnych daniach
Predkladá: JUDr. Vranová – ved. odd. správneho
5) Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Námestovo č. 1/2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
Predkladá: JUDr. Vranová – ved. odd. správneho
6) Hospodárenie mestských rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2011
Predkladajú: riaditelia mestských rozpočtových a príspevkových organizácií
7) Záverečný účet mesta za rok 2011 a Plnenie programového rozpočtu za rok 2011
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
8) Rozpočtové opatrenie č. 3/2012
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. odd. finančného
9) Správa o činnosti mestskej polície za rok 2011
Predkladá: p. Jozef Balcerčík – náčelník MsP
10) Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
11) Zriadenie mládežníckeho parlamentu
Predkladá: PaeDr. Ján Kozoň – predseda komisie pre mládež, vzdelávanie a kultúru
12) Interpelácie
Predkladajú: poslanci MsZ
13) Rôzne
Predkladajú: poslanci MsZ

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy