Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

20.04.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 30. apríl 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

 PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 19. apríl 2012

zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

30. apríl 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1) Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2) Programový rozpočet mesta na roky 2012 - 2014
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. odd. finančného
3) Rozpočtové opatrenie č. 2/2012, odpis daňovej pohľadávky, čerpanie rezervného fondu, prevod správy majetku mesta, prerozdelenie finančnej dotácie pre športové oddiely
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. odd. finančného
p. Martin Jankuliak – predseda komisie športu
4) Návrh Doplnok - Zmena č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2006 o dotáciách z rozpočtu mesta
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
5) Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Námestovo č. 1/2012 o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Námestova.
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
6) Návrh Doplnok - Zmena č. 12 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/l996 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
7) Bytová výstavba v meste – individuálna a hromadná
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
Ing. Anton Ťapák – predseda komisie výstavby
8) Prevody majetku
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
9) Interpelácie
Predkladajú: poslanci MsZ
10) Rôzne
Predkladajú: poslanci MsZ

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  05.12.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 8.12.2023

  05.12.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4.12.2023 v Námestove - online

  04.12.2023

 • Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

  01.12.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 4.12.2023 - pozvánka

  24.11.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy