Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

13.12.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkovôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 19. december 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

 Námestovo 12. decembra 2011
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
ôsme  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
19. december 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1) Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
            Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2)Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok 2010/2011
            Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení
 3) Štúdia prístavby Domu kultúry v Námestove – prezentácia projektantom
            Predkladá: Ing. Anton Ťapák – predseda komisie výstavby
4) Rozpočet mesta na rok 2012 a roky 2013 až 2014, rozpočtové opatrenie č. 6/2011, čerpanie rezervného fondu a odpis pohľadávok
            Predkladá: Mgr. Emília Nováková – vedúca fin. oddelenia
5) Voľba prísediacich Okresného súdu v Námestove
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
6) Návrh zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb TV Oravia
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
7) Dodatok – Zmena č. 11 VZN Mesta Námestovo č. 8/1996 o zásadách hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta
Predkladá: Mgr. Ferdinand Bolibruch – predseda komisie pre legislatívu, kontrolu a dražbu
8) Prevody majetku
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
9) Interpelácie a rôzne
            Predkladajú: poslanci MsZ
 
 
Ing. Ján K a d e r a

primátor mesta

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

 • Výberové konanie na pozíciu manažér Komunitného centra v Námestove

  28.05.2024

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy