Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

15.03.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 21. marec 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 

 PRIMÁTOR  MESTA    NÁMESTOVA

 Námestovo 3. marca  2011

zvoláva 

 

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

 

21. marec  2011  t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

 

v zasadačke Mestského úradu v Námestove  s navrhovaným   programom:

 

 

1)         Informácie o činnosti MsÚ a  Kontrola plnenia uznesení

            Predkladajú: Ing. Milan Rentka  – prednosta MsÚ

                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór

2)         Rozpočet mesta na roky 2011-2013

            Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta

            Zostavil: Peter Bolek  – predseda fin. komisie

3)         Správa o činnosti Mestskej polície v Námestove za rok 2010

            Predkladá: Jozef  Balcerčík – náčelník MsP

4)         Zmena prílohy č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Námestovo

Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského úradu

5)         Dodatok  č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Námestovo č. 1/2010 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Námestovo

            Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór

6)         Žiadosť p. Jozefa  Uhliarika na vysporiadanie  pozemkov pod domom kultúry

Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta

                  Mgr. Ferdinand Bolibruch – predseda legislatívnej komisie

7)         Prevody majetku

            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby

8)         Interpelácie

            Predkladajú: poslanci MsZ

 

 

 

Ing. Ján  K a d e r a

                                                                                                              primátor mesta

 

 Materiály MsZ

Ďalšie

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy