Oficiálna stránka mesta

Modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie

20.04.2022

   

Názov projektu: Modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie

Prijímateľ: Mesto Námestovo

Kód projektu: IROP-CLLD-T612-512-003-001

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 12 390 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 11 770,50  EUR

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 09/2021 - 05/2022

 

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie lepších podmienok  pešej infraštruktúry v meste Námestovo pre obyvateľov celého námestovského okresu. Modernizované dopravné značenie je umiestnené na frekventovanej Štefánikovej ulici. Priechod pre chodcov spája  Hviezdoslavovo námestie (najväčšie a najnavštevovanejšie námestie v Námestove) a časť mesta, kde sa nachádza obchodný dom, MŠ , SOŠ, Mestský úrad, kostol a sídlisko Stred. Priechod pre chodcov je celodenne veľmi frekventovane používaný.

Realizáciou projektu sa zvýšila kvalita a rozsah poskytovaných verejných služieb v oblasti  mestskej infraštruktúry na území mesta Námestovo, čo má pozitívny dopad na dané prostredie z hľadiska jeho udržateľného územného rozvoja.

Realizácia predkladaného projektu je plne v súlade  s programovou stratégiou IROP, prioritná os 5  a so špecifickými  cieľmi so stratégiou CLLD MAS Biela Orava : Priorita 3 Atraktívne a bezpečné obce a mestá otvorené pre obyvateľov a návštevníkov s dôrazom na deti a mládež

Špecifický cieľ 3.2 – Zvyšovanie atraktívnosti, bezpečnosti a kvality verejných priestranstiev s dôrazom na využívanie tradičných znakov a prvkov územia

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Info plagát

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy