Oficiálna stránka mesta

Šimono-júdsky jarmok

24.09.2010

Mestský úrad v Námestove usporiada dňa 22.10. 2010 /piatok/ Šimono-júdsky jarmok

 

P O Z V Á N K A

 
Mestský úrad v Námestove
usporiada dňa 22.10. 2010 /piatok/ Šimono-júdsky jarmok, na ktorý srdečne pozýva súkromných podnikateľov, organizácie, družstvá a iné podnikateľské subjekty.
 
Organizačné pokyny:
1/ Miesto konania:                Hviezdoslavovo námestie.
 
2/ Usporiadateľ:                    Mestský úrad v Námestove. Poriadok na trhovisku zabezpeču-
                                               jú pracovníci MsP.
 
3/ Otvorenie a trvanie jarmoku:      od 8.00 hod. do 17.00 hod..
 
4/ Výdaj povolení:                 Poplatky za predaj na jarmoku sa budú vyberať dňa 21.10. alebo 22.10. 2010 od 6.00 hod. na mestskom úrade.
 
Predajné miesta nebudú mať pridelené čísla. Miesta sa budú
obsadzovať tak ako predajcovia prídu.
 
Povolenie na predaj na jarmoku sa nebude vydávať. Predajcovia sa o zaplatení poplatku za predajné miesto preukážu potvrdenkou o zaplatení.
V prípade predaja požívatín je potrebné preukázať sa živnostenským listom a záväzným posudkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta podnikania, alebo bydliska.
 
5/ Poplatky:                           jedno predajné miesto /3 bm dĺžky/...............................30 €
                                              
    za stánky ľudových remesiel
   /len vlastná výroba: drevo, šúpolie, drôt, keramika, tkané koberce...................... 6 €
   Za vlastnú výrobu sa nepovažujú pletené výrobky z vlny a medovníky !
 
6/ Pri   predaji   sú   účastníci povinní dodržiavať ustanovenia   zákona   č. 455/91 Zb.
    o živnostenskom podnikaní v  neskoršom znení, zákona   č. 250/2007 Zb. o ochrane   
    spotrebiteľa a vyhláška MF SR č.55/1994 o spôsobe vedenia tržieb ... v znení vyhlášky
    č. 59/1995 Z.z., 353/96 Z.z, 735/2004 Z.z. a  679/2006 Z.z., zákona č. 178/98 Z.z..  
    o podmienkach predaja výrobkov v neskoršom znení, VZN Mesta Námestovo
    č. 3/98 trhový poriadok pre príležitostné  trhy a VZN č.1/2005 o predaji výrobkov a
    poskytovaní služieb na trhových miestach. Obidve VZN mesta budú zverejnené
    na mestskej úradnej tabuli pred budovou   mestského úradu.
 
7/ V prípade predaja požívatín je potrebné konzultovať s JUDr. Vranovou, ved. správ. odd.
    MsÚ.
 
 
8/ Stavanie a stráženie stánkov si predajcovia zabezpečia sami a na vlastné náklady.
 
9/ Všetky stánky musia byť na viditeľnom mieste označené – názov firmy
-         meno osoby zodpovednej za predaj
-         tovar musí byť označený cenovkami
 
 
10/ Pri stavaní stánkov na trhovom mieste sú trhovníci povinní rešpektovať pokyny pra-
      covníkov MsP.
 
11/ Stánky, čistenie okolia stánkov a napojenie na el. energiu si zabezpečí účastník na
      svoje náklady.
 
Stánkový predaj rýchleho občerstvenia /langoše, klobása, grilované kurčatá a pod./, žiadame osobne, prípadne telefonicky konzultovať s JUDr. Vranovou na MsÚ.
Bližšie informácie dostanete na tel. č. 043/5504729, 043/5504707.
 
                                                           Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy