Oficiálna stránka mesta

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2015

09.02.2015

Termín súťaže: január –15. máj 2015 Termín výstavy: 18. jún – 31. august 2015

Gorazdovo výtvarné Námestovo
PROPOZÍCIE
XX. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže
zameranej na národnú históriu

Vyhlasovateľ
Mesto Námestovo
Spoločnosť Svätého Gorazda Bratislava

Dom kultúry v Námestove organizačne zabezpečuje ústredné kolo súťaže v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave, Rímskokatolíckym farským úradom, Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove, Maticou slovenskou Martin, Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Cyrilometodskou spoločnosťou, Spolkom sv. Vojtecha v Trnave a vyhlasovateľmi súťaže.
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda - apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť.
Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.
Gorazdovo výtvarné Námestovo je zároveň jedným z podujatí každoročných osláv, ktoré sa konajú v rámci Gorazdovských dní po celom Slovensku.

Súťažné obdobie:
Termín súťaže: január –15. máj 2015
Termín výstavy: 18. jún – 31. august 2015
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 18. júna 2015 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove
Termín sprievodných podujatí: 18. jún 2015

Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v termíne do 15.mája 2015 (vrátane) na adresu: Dom kultúry, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo


Témy
1. Návrh na plagát – XX. Gorazdovo výtvarné Námestovo
18.júna 2015
(formát A3, A2, najlepší návrh bude podkladom pre plagát a pozvánku)
2. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk ,Pribina, Koceľ, Sedempočetníci...
3. Historická povesť

Podmienky súťaže a kategórie:

a) Súťaže sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy ,výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom.

b) Kategórie 1. deti vo veku 6 - 9 rokov
2. deti vo veku 10 - 12 rokov
3. deti vo veku 13- 15 rokov
4. študenti stredných škôl 16-19 rokov

Výtvarný prejav:
Ľubovoľný - kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky
Formát - min. od A4 (návrh na plagát A3, A2)
Práce musia obsahovať - meno, priezvisko a bydlisko autora, vek, škola, názov práce, súťažná
kategória
- meno pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak tomu tak bolo

Práce nemôžu byť poslané do iných súťaží.
Práce nebudú vrátené školám. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže, treba dať prednosť vlastnému stvárňovaniu.

Vyhlásenie výsledkov:
Výsledky súťaže budú zverejnené v tých médiách, ktoré prinesú propozície súťaže a zároveň budú písomne poslané autorom súťažných prác do 5. júna 2015

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:

a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy. b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien.
V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác . Hlavnú cenu /finančnú/ udeľuje primátor mesta Námestovo na návrh odbornej poroty.
c) Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť
vyhlasovateľovi niektorú z cien neudeliť.

Kontaktná adresa: Dom kultúry Námestovo
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
tel/fax:043/55 22 247, e-mail: office@dkno.sk
web: www.dkno.sk

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy